วัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐ โทร ๐๙๓ - ๒๒๔๙๒๙๙ , ๐๘๖ - ๘๘๒๘๓๕๙
ประกาศวันสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๒

วันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

Read more